Vedtægter

MICA - fonden

 

Vedtægter for ”Kunstforeningen Galleriet”

 

§ 1

Foreningens navn er: ”Kunstforeningen Galleriet”. Foreningens hjemsted er ”Industrien” i Aarup.

 

§ 2

Foreningens formål er at fremme kunstinteressen blandt foreningens medlemmer og øvrige, der færdes på ”Industrien” ved at arrangere udstillinger i galleriet på ”Industrien”.

 

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der støtter foreningens formål.På generalforsamlingen kan der kun afgives en stemme pr. medlemskab (husstands- eller firmamedlemskab)

 

§ 4

Generalforsamlingen træffer beslutning om kontingentets størrelse.

 

§ 5

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 

§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Medlemmerne afgår på skift således, at 3 vælges i ulige år og 2 vælges i lige år på den ordinære generalforsamling. Revisor og suppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning.Bestyrelsen udpeger et udstillingsudvalg på 3 medlemmer, heraf er minimum 1 medlem tillige medlem af bestyrelsen.Udstillingsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen til opgave at arrangere udstillinger på ”Industrien” og sikre, at medlemmerne kan erhverve kunst på udstillingerne med minimum 10 % rabat.

Hvis bestyrelsen foretager udlodning af gavebeviser, kunstværker mv. kan et medlem, der vinder, først deltage i en ny lodtrækning efter 3 år.

 

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes enten ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer eller annoncering i en lokal ugeavis senest 14 dage før afholdelsen.

 

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab

4 Indkomne forslag

5 Fastlæggelse af kontingent

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

7 Valg af 2 supleanter ti bestyrelsen

8 Valg af revisor

9 Valg af 1 revisorsupleant

10 Eventuelt

 

§ 9

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 10

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemningen foregå skriftligt.

 

§ 11

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 20 % af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

 

§ 12

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.

 

§ 13

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Foreningens eventuelle formue overdrages Kulturelt Samråd i Aarup.

 

 

Således vedtaget på den generalforsamlingen den 16.3. 2015.

 

 

dirigent