Galleriet

Galleriet

Industrien

Bredgade 73-75

5560 Aarup

Kunstforeningen Galleriet blev stiftet den 10. april 2013.


Foreningen har til formål at øge kunstinteressen i Aarup og omegn ved at arrangerer udstillinger på Industrien i Aarup.

Vi bruger "Galleriet", et lokale under biblioteket.


Vi forventer at arrangere 8-9 udstillinger om året og vi vil vise mange former for kunst: Malerier, keramik, skulpturer, fotos, glas, smykker etc.


Det koster 150 kroner om året for en husstand at blive medlem og 500 kroner årligt for et firma.


Som medlem bliver du inviteret til fernisering hver gang, der åbnes en ny udstilling.

Du får desuden 10% rabat ved køb af kunst på udstillingerne.Vedtægter for ”Kunstforeningen Galleriet”


§ 1  Foreningens navn er: ”Kunstforeningen Galleriet”. Foreningens hjemsted er ”Industrien” i Aarup.


§ 2  Foreningens formål er at fremme kunstinteressen blandt foreningens medlemmer og øvrige, der færdes på ”Industrien” ved   at arrangere udstillinger i galleriet på ”Industrien”.


§ 3  Som medlem kan optages enhver, der støtter foreningens formål.På generalforsamlingen kan der kun afgives en stemme pr. medlemskab (husstands- eller firmamedlemskab)


§ 4  Generalforsamlingen træffer beslutning om kontingentets størrelse.


§ 5  Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.


§ 6  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Medlemmerne afgår på skift således, at 3 vælges i ulige år og 2 vælges i lige år på den ordinære generalforsamling. Revisor og suppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning.Bestyrelsen udpeger et udstillingsudvalg på 3 medlemmer, heraf er minimum 1 medlem tillige medlem af bestyrelsen.Udstillingsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen til opgave at arrangere udstillinger på ”Industrien” og sikre, at medlemmerne kan erhverve kunst på udstillingerne med minimum 10 % rabat.

Hvis bestyrelsen foretager udlodning af gavebeviser, kunstværker mv. til medlemmerne, kan et medlem, der vinder, først deltage i en ny lodtrækning efter 3 år.


§ 7  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes enten ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer eller annoncering i en lokal ugeavis senest 14 dage før afholdelsen.


§ 8  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigten

2.  Forelæggelse af bestyrelsens beretngin

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskba 

4.  Indkomne forsgla

5.  Fastlæggelse af kontingten

6.  Valg af bestyrelsesmedlemrme

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelnse

8.  Valg af revisor

9.  Valg af revisorsupleant

10. Eventuelt


§ 9  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 10  På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemningen foregå skriftligt.


§ 11  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 20 % af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.


§ 12  Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.


§ 13  Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Foreningens eventuelle formue overdrages Kulturelt Samråd i Aarup.


Således vedtaget  på den stiftende generalforsamling den 10.4. 2013.


dirigent            

            Til udstillere i Kunstforeningen Galleriet   

                                    Industrien Aarup 

                 

1 Vi kan tilbyde et smukt lokale med god belysning og nem ophængning.         

2 Hjælp til ophængning. Værkerne må være udstillingsklare.

3 Udarbejdelse af pressemateriale samt ophængning af plakater.

4 Vin og snacks ved ferniseringer.

5 Lokalet vil være tilgængeligt i bibliotekets åbningstid, som er fra kl.7-22. Der vil være kamera overvågning og   adgangskontrol, når personalet ikke er til stede.

6 Kunstforeningen kan ikke garantere for salg.

7 Værkerne er dækket af udstillers egen forsikring.

8 Kunstforeningen beregner sig 10 % ved salg af værker. 

9 Udstillingen varer ca. en måned.

                       

Dato___________________Udstillers underskrift______________________________                                         MICA - fonden